ABSOLUTE MASSAGE - LOS ANGELES

THE ABSOLUTE BEST IN INTEGRATED MASSAGE THERAPY TECHNIQUES

For Body * Mind * Spirit

Blog

To Your Health - Anatomy!

Posted on 19 December, 2014 at 0:35

Interested in anatomy? Health? Here are some articles and links to explore how the body works....

 

Your Breath and How to Manage Stress -- a good reminder to breathe fully and deeply during your massage.

 

Just Breathe (Anatomy in Motion)

 

Our bodies aren’t shy about telling us that we are stressed out! Muscle tension, backaches, stomach upset, headaches, burnout and other illness states are ways in which the body signals to us the need to relax. Rather than run for that anti-anxiety medication, we can utilize our easiest, natural defense against stress: our breathing. The way we breathe can affect our emotions and mental states as well as determine how we physically respond to stress.

 

We can help preserve and enhance our health, though, by refusing to fall victim to chronic release of stress hormones, even if we are not able to control when or how stressful situations challenge us. We can learn to effectively manage our physiological reaction to stressors by teaching the body to induce a relaxation response. A relaxation response counteracts the effects of the fight or flight response by helping to boost immune system function, reduce blood pressure and cortisol levels, and protect tissues from damage caused by stress-hormones..... Read more at: Anatomy in Motion, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=521502404571244&id=147107135344108&substory_index=0

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

8209 Comments

Reply installera fiber i villa
14:00 on 27 July, 2019 
I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work! installera fiber i villa cerle.awombud.be/map11.php installera fiber i villa
Reply Allencoalp
23:59 on 28 July, 2019 
, this

, , ....
6 12 - 6 12 * b-a-d.ru/food/diets.html8 . 10 , ....
+ b-a-d.ru/important/svobodnyie-radikalyi.html
Reply RonaldDed
2:21 on 30 July, 2019 
Reply EgorGuary
5:08 on 6 August, 2019 
best cumshot porn gifs
Reply ClintonMaf
21:33 on 12 August, 2019 
Reply PeterHoday
5:14 on 21 August, 2019 
prescription without a doctor's prescription official canadian pharmacy direct pharmacy usa
Reply Matthewguads
21:10 on 22 August, 2019 
Ð?Ñ?авда, заÑ?аÑ�Ñ?Ñ?Ñ?, пока взÑ?оÑ�лÑ?е наÑ�лаждаÑ?Ñ?Ñ�Ñ� пÑ?иÑ?одой, Ñ?ебенок Ñ�кÑ?Ñ?аеÑ? и не знаеÑ?, Ñ?ем Ñ�ебÑ� занÑ�Ñ?Ñ?.
Ð? Ð?аÑ?емÑ? вниманиÑ? пÑ?едоÑ�Ñ?авлÑ�еÑ?Ñ�Ñ� пеÑ?еÑ?енÑ? пÑ?одÑ?кÑ?ии, коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? мÑ? пÑ?едоÑ�Ñ?авлÑ�ем.
- беÑ�едки, веÑ?андÑ?, домики, где можно не Ñ?олÑ?ко игÑ?аÑ?Ñ? кÑ?Ñ?глÑ?й год в лÑ?бÑ?Ñ? погодÑ?, но и Ñ�пÑ?Ñ�Ñ?аÑ?Ñ?Ñ�Ñ� оÑ? дождÑ�;.
Ð�овини Ð?омпанÑ?Ñ� ТÐ?Ð? Ð�лÑ?мÑ?да вÑ�Ñ?ановила Ñ?гÑ?овий комплекÑ� ЯÑ?Ñ?а в жиÑ?ловомÑ? комплекÑ�Ñ? Чайка .
Ð?Ñ�обенноÑ�Ñ?Ñ? неÑ�колÑ?ко деÑ?Ñ�киÑ? плоÑ?адок пÑ?Ñ�мо в зоопаÑ?ке.

http://sch5.spb.ru/forum/user/6971/
http://uktuliza.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=650
https://asiatourgroup.com/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=5227
http://lift63.com/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1588
0
http://crbnvr.ru/about/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=5906

Ð?а Ñ?Ñ?Ñ? каждÑ?й Ñ�ам можеÑ? Ñ�Ñ?аÑ?Ñ? дизайнеÑ?ом деÑ?Ñ�кой плоÑ?адки.
Ð� воÑ? по деÑ?Ñ�ким плоÑ?адкам Ñ�клад поддеÑ?живаеÑ?Ñ�Ñ� Ñ?олÑ?ко по попÑ?лÑ�Ñ?нÑ?м изделиÑ�м баланÑ�иÑ?ам, каÑ?Ñ?Ñ�елÑ�м, каÑ?елÑ�м, игÑ?овÑ?м комплекÑ�ам, - вÑ�ледÑ�Ñ?вие Ñ?ого, Ñ?Ñ?о каждÑ?й заказÑ?ик желаеÑ? кÑ?пиÑ?Ñ? деÑ?Ñ�кÑ?Ñ? плоÑ?адкÑ? в Ñ�воей Ñ?веÑ?овой гамме.
ЯÑ?кие Ñ?веÑ?а наÑ?иÑ? игÑ?овÑ?Ñ? комплекÑ�ов, пÑ?ивлекаÑ?Ñ? внимание вÑ�еÑ? деÑ?ок и даÑ?Ñ�Ñ? Ñ?адоÑ�Ñ?Ñ? Ñ?одиÑ?елÑ�м.
Ð?оÑ?ки Ñ?азной вÑ?Ñ�оÑ?Ñ?; Ð?еÑ�оÑ?ниÑ?Ñ? Ñ� навеÑ�ом и без, закÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?иеÑ�Ñ� и оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е; Ð?аÑ?ели и веÑ?евоÑ?нÑ?е леÑ�Ñ?ниÑ?Ñ?; Ð?боÑ?Ñ?дование длÑ� игÑ? навеÑ�нÑ?е Ñ?елеÑ?онÑ?, Ñ?Ñ?ли и Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?валÑ?; СпоÑ?Ñ?ивнÑ?е Ñ?Ñ?енажеÑ?Ñ? длÑ� подÑ?оÑ�Ñ?ков ; ТенÑ?Ñ?, навеÑ�Ñ?, домики и маÑ�Ñ�а дÑ?Ñ?гиÑ? полезнÑ?Ñ? Ñ?оваÑ?ов.
Ð?омниÑ?е, Ñ?Ñ?о пÑ?ежде Ñ?ем кÑ?пиÑ?Ñ? деÑ?Ñ�кÑ?Ñ? плоÑ?адкÑ? или Ñ�поÑ?Ñ?ивнÑ?Ñ?, необÑ?одимо Ñ?доÑ�Ñ?овеÑ?иÑ?Ñ?Ñ�Ñ�, Ñ?Ñ?о обоÑ?Ñ?дование оÑ?веÑ?аеÑ? Ñ?Ñ?ебованиÑ�м Ñ?еÑ?ники безопаÑ�ноÑ�Ñ?и, имееÑ? Ñ�ооÑ?веÑ?Ñ�Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ие подÑ?веÑ?ждениÑ�, заклÑ?Ñ?ение Ñ�аниÑ?аÑ?ной Ñ�пидемиÑ?еÑ�кой Ñ�Ñ?анÑ?ии, поÑ�Ñ?омÑ? ваÑ? Ñ?ебенок можеÑ? беÑ�пÑ?епÑ�Ñ?Ñ�Ñ?венно наÑ�лаждаÑ?Ñ?Ñ�Ñ�, игÑ?аÑ� на гоÑ?каÑ?, каÑ?елÑ�Ñ?, каÑ?алкаÑ? на пÑ?Ñ?жинаÑ?, каÑ?Ñ?Ñ�елÑ�Ñ?.
Reply MichaelSiz
18:06 on 24 August, 2019 
Reply AlvaroTEK
1:40 on 17 September, 2019 
Ð?дÑ?авÑ�Ñ?вÑ?йÑ?е
Ð?Ñ? Ñ?иÑ?ма Ñ?абоÑ?аем Ñ� Ð?алибÑ?овкой пÑ?оÑ?ивок длÑ� Ñ?ип Ñ?Ñ?нинга под заказ,
пÑ?огÑ?аммное Ñ?даление Ñ�иÑ�Ñ?ем СажевÑ?й Ñ?илÑ?Ñ?Ñ?,ФÐ�Ð?,EGR,CAT,Ð?Ð?2,VSA,MAF,Ð?Ð�Ð?,Ð?Ð?Ð�,Ð�Ð?кÑ�,
Adblue
Ñ?биÑ?аем валÑ?вемаÑ?ик TOYOTA моÑ?оÑ?ов 3ZR 2ZR-FAE!!
Ñ?ак же модиÑ?иÑ?иÑ?ованнÑ?е пÑ?оÑ?ивки Ñ�Ñ?аге1,stage2
Ñ?абоÑ?аем Ñ� блоками Bosch,Continental,каминз,Ð?елÑ?Ñ?и,Ð?агнеÑ?Ñ?е маÑ?елли,Ð?елко,Hitachi,Ð?енÑ�о,Matsushita,СимеÐ
½Ñ�,Keihin,Сагем,Ð?алео,Visteon,Kefico и Ñ?.п.
заÑ�вки изгоÑ?овлениÑ� Ñ�оÑ?Ñ?а на поÑ?Ñ?Ñ?
email:[email protected]
Ñ?ак же Ñ?еÑ?ез Ñ?оÑ?мÑ? заказа на Ñ�айÑ?е https://vk.cc/9M6ovO
ваÑ?Ñ�ап 8-902-01-09-150 длÑ� опеÑ?аÑ?ивной Ñ�вÑ�зи
Reply Randysow
3:11 on 20 September, 2019 
If youre upset about your weight and want to lose a little more, get this

An overweight mother with pre-diabetes has just SHOCKED the medical
community by losing an unheard of 22lbs pounds in just 13 days

....Without starving herself, she lost a total of 37lbs in the first month!
- CLICK HERE to see her Transformation Pics!

...Even without exercising, she went on to burn off 84lbs (almost a pound a day)
and eliminated any sign of diabetes or any other life-ending diseases.

And the amazing thing is

All she did was this D.I.Y. carb-pairing trick that reconditions your 3 female
weight-loss hormones to drastically accelerate fat-burning while still eating the
foods you love.

Check it out for yourself

Carb-Pairing Melts Away 37 Pounds in Just 20 Days (WOMEN ONLY)

Enjoy!
Reply zvenimiraInelm
12:03 on 27 September, 2019 
http://vergleish.eu/ gotteenjoype
Reply RobertIncow
15:26 on 1 October, 2019 
Ð?обÑ?ое Ñ?Ñ?Ñ?о!
Ð?аже оÑ?енÑ? обалдеÑ?Ñ? какой Ñ�айÑ?.

Ð?аÑ�Ñ�а пÑ?иколов...Speed, Ð?лан, Ð�лÑ?Ñ?а, СолÑ?, и Ñ?.д.
Ð?обÑ?ое пожаловаÑ?Ñ? на Ñ�айÑ?:

http://copisavedi.tk


Reply Michaelchord
5:30 on 10 October, 2019 
Ð?лекÑ?андÑ? Ð?Ñ?Ñ?кин Ñ?одилÑ?Ñ? в Ð?оÑ?кве 6 иÑ?нÑ? 1799 г. Ð?н Ñ?оÑ? вмеÑ?Ñ?е Ñ?о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ей Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?ой и младÑ?им бÑ?аÑ?ом. Ð?одÑ?обнее в Ñ?ндекÑ?е.
Reply Craigbut
13:49 on 10 October, 2019 
Hi! I could have sworn Iâ??ve been to this blog before but after looking at
a few of the posts I realized itâ??s new to me. Regardless,
Iâ??m definitely happy I came across it and Iâ??ll be bookmarking it and checking back frequently!
Reply antonHaf
3:48 on 12 October, 2019 
Ð?а наÑ?ем Ñ?айÑ?е nsksoft.net вÑ?егда доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? Ñ?амÑ?е новÑ?е пÑ?огÑ?аммÑ? длÑ? Windows
Reply KingCSGOkayam
12:49 on 12 October, 2019 
Ð?Ñ?ивеÑ? дÑ?Ñ?зÑ?Ñ?!

Ð?Ñ?ем извеÑ?Ñ?но, Ñ?Ñ?о в наÑ?е вÑ?емÑ? вÑ?Ñ? болÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и болÑ?Ñ?Ñ?Ñ? попÑ?лÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ? набиÑ?аÑ?Ñ? Ñ?Ñ?леÑ?ки, Ñ?вÑ?заннÑ?е Ñ? попÑ?лÑ?Ñ?нÑ?м Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?ом Countre Strike Global Offensive. Ð?аÑ?а Ñ?еÑ?Ñ?наÑ? Ñ?Ñ?леÑ?ка Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? оÑ?лиÑ?нÑ?м Ñ?поÑ?обом пÑ?иÑ?оединиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ко вÑ?ем поклонникам игÑ?Ñ?. Ð?деÑ?Ñ? Ð?Ñ? Ñ?можеÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?авки Ñ?азлиÑ?нÑ?ми Ñ?кинами и веÑ?ами з ваÑ?его инвенÑ?аÑ?Ñ?, пÑ?инадлежаÑ?ие Countre Strike Global Offensive. ЭÑ?о оÑ?лиÑ?нÑ?й Ñ?поÑ?об побоÑ?оÑ?Ñ?Ñ?Ñ? за Ñ?никалÑ?нÑ?е и возможно Ñ?едкие пÑ?едмеÑ?Ñ?, оÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?иеÑ?Ñ? к кÑ? го. Ð?едÑ? в Ñ?лÑ?Ñ?ае вÑ?игÑ?Ñ?Ñ?а вÑ? абÑ?олÑ?Ñ?но беÑ?плаÑ?но полÑ?Ñ?иÑ?е вÑ?е веÑ?и, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?ли поÑ?Ñ?авленÑ?. Ð?Ñ?пÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?даÑ?Ñ? можеÑ? каждÑ?й, ведÑ? минималÑ?наÑ? Ñ?Ñ?авка оÑ? 1 Ñ?Ñ?блÑ?!

Ñ?Ñ?леÑ?ка кÑ? го
Reply Arnoldimpaw
23:24 on 12 October, 2019 
viagra caseiro feminino quanto custa o viagra feminino viagra feminino gold max no brasil
viagra feminino preÐ?§o pacheco viagra natural feminino principio ativo do viagra feminino
viagra feminino flibanserin https://myemotion.faith/wiki/Pegadinha_do_viagra qual e o melhor viagra feminino
viagra feminino preÐ?§o pacheco viagra feminino diferenca viagra feminino portugal
viagra feminino idade viagra feminino farmacia viagra feminino extra farma
preÐ?§o do viagra feminino generico http://shaboxes.com/author/borupklein7/ existe viagra feminino?
gold max viagra feminino funciona viagra feminino pegadinha farmacia viagra feminino
viagra feminino bh viagra feminino gold max onde comprar viagra feminino videos
viagra feminino tem http://dostoyanieplaneti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist
&task=user&id=1312463 viagra feminino porno legendado
Reply Lewisohaumb
2:22 on 13 October, 2019 
slots

spin casino

svensk casino guide
Reply parsingmagazina
14:43 on 17 October, 2019 
паÑ?Ñ?инг xml наÑ?Ñ?Ñ?оим длÑ? ваÑ? по Ñ?Ñ?Ñ?лке...

Ð?Ñ?едлагаÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кий паÑ?Ñ?инг инÑ?еÑ?неÑ?-магазинов и Ñ?айÑ?ов лÑ?бой Ñ?ложноÑ?Ñ?и
Ð? Ñ?акже загÑ?Ñ?зкÑ?-импоÑ?Ñ? конÑ?енÑ?а или каÑ?Ñ?оÑ?ек Ñ?оваÑ?ов на Ñ?айÑ?.
Ð?аÑ?Ñ?инг и импоÑ?Ñ? 1000 каÑ?Ñ?оÑ?ек Ñ?оваÑ?ов Ñ?Ñ?оиÑ? 3000 Ñ?Ñ?б.
УÑ?Ñ?анавливаем модÑ?ли импоÑ?Ñ?а конÑ?енÑ?а.
Ð?елаем авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кое наполнение инÑ?еÑ?неÑ?-магазинов, Ñ?айÑ?ов.
Ð?аÑ?Ñ?инг каÑ?Ñ?оÑ?ек Ñ?оваÑ?ов инÑ?еÑ?неÑ?-магазинов (авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кий Ñ?боÑ?).
Ð?аÑ?Ñ?инг Ñ?Ñ?аÑ?ей и конÑ?енÑ?а Ñ?айÑ?ов.
Ð?аполнение лÑ?бÑ?Ñ? движков Ñ?айÑ?ов.
Ð?мпоÑ?Ñ? Ð?оменклаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? в 1С Ñ? лÑ?бого Ñ?айÑ?а.
Создание инÑ?еÑ?неÑ?-магазинов 8 Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?б
Скайп anato27 . Ñ?ел/вайбеÑ?/воÑ?Ñ?ап +79818525114
Reply GeraldJeowl
21:06 on 23 October, 2019 
вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а Ñ?оÑ?о â?? Ñ?Ñ?о пеÑ?едвижнÑ?е пÑ?иÑ?поÑ?облениÑ?, пÑ?едназнаÑ?еннÑ?е длÑ? вÑ?Ñ?оÑ?нÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?. Ð?Ñ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?и возведении пÑ?омÑ?Ñ?леннÑ?Ñ? и гÑ?ажданÑ?киÑ? Ñ?ооÑ?Ñ?жений, Ñ?еÑ?Ñ?авÑ?аÑ?ии памÑ?Ñ?ников аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, оÑ?делке помеÑ?ений. Ð?омимо Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?ной облаÑ?Ñ?и, они наÑ?ли пÑ?именение в обÑ?лÑ?живании венÑ?илÑ?Ñ?ионнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ем и Ñ?екламнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?ов, оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влении клининговÑ?Ñ? меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ий (мойки виÑ?Ñ?ажнÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?еклÑ?ннÑ?Ñ? Ñ?леменÑ?ов многоÑ?Ñ?ажек), замене Ñ?веÑ?илÑ?ников. Ð?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?о аÑ?ендÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?оÑ?, киноÑ?Ñ?емок, Ñ?елевидениÑ? Ñ? Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?азмеÑ?ениÑ? обоÑ?Ñ?дованиÑ?. Ð?ни пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ? Ñ?обой Ñ?боÑ?нÑ?Ñ? жеÑ?Ñ?кÑ?Ñ? меÑ?аллиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?кÑ?иÑ? в Ñ?оÑ?ме баÑ?ни. Ð?аклоннÑ?е леÑ?Ñ?ниÑ?Ñ? обеÑ?пеÑ?иваÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к гоÑ?изонÑ?алÑ?нÑ?м наÑ?Ñ?илам, колиÑ?еÑ?Ñ?во коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?.
вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а вÑ?п 250 2на колеÑ?аÑ? могÑ?Ñ? комплекÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? неÑ?колÑ?кими Ñ?абоÑ?ими плоÑ?адками, но длÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? обÑ?Ñ?но иÑ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не более двÑ?Ñ?. РабоÑ?ий Ñ?Ñ?овенÑ? (вÑ?Ñ?ка Ñ?Ñ?Ñ?а 0.7 Ñ? 1.6 кÑ?пиÑ?Ñ?) пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой неÑ?Ñ?Ñ?ие Ñ?игели Ñ?о Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?ми заÑ?епами, на коÑ?оÑ?Ñ?е кладÑ?Ñ? доÑ?аÑ?Ñ?е Ñ?иÑ?Ñ?. Ð?лÑ? обеÑ?пеÑ?ениÑ? макÑ?ималÑ?ной безопаÑ?ноÑ?Ñ?и, пÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?ановке более 4.0 м., пÑ?икÑ?еплÑ?Ñ?Ñ? к Ñ?Ñ?ене анкеÑ?нÑ?ми кÑ?еплениÑ?ми. Ð?о желаниÑ? заказÑ?ика, комплекÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? дополниÑ?елÑ?нÑ?ми Ñ?иÑ?ами-наÑ?Ñ?илами. Ð?онÑ?аж и демонÑ?аж вÑ?Ñ?ки Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? не занимаеÑ? много вÑ?емени и Ñ?Ñ?Ñ?да, Ñ?ак как она Ñ?оÑ?Ñ?оиÑ? из Ñ?леменÑ?ов Ñ? малÑ?м веÑ?ом, коÑ?оÑ?Ñ?е легко поднимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?амÑ?й веÑ?Ñ? и Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?ивой колеÑ?ной базой. СоединÑ?Ñ?Ñ?Ñ? они двÑ?мÑ? Ñ?поÑ?обами, либо вÑ?Ñ?авлÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ба в Ñ?Ñ?Ñ?бÑ?, напÑ?имеÑ? Ñ?амÑ?, либо Ñ?оединÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?лажковÑ?ми замками, Ñ?Ñ?о не Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ? никакиÑ? инÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ов и Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?Ñ? навÑ?ков.
Ð? наÑ?ей компании Ð?Ñ? можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? или вÑ?Ñ?ки Ñ?Ñ?Ñ?а 1 2 2 0 Ñ? беÑ?плаÑ?ной доÑ?Ñ?авкой Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?оÑ?кой.